తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 26 September 2018

మల్లియ తీవియకుఁగాసె మామిడి కాయల్

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 04-04-2018 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ


సమస్య - మల్లియ తీవియకుఁగాసె మామిడి కాయల్


కందము: 
అల్లన జవ్వని పైటను 
మెల్లగ తా సర్దుకొనుచు మీదకురాగా 
ల్లరిగా మగడిట్లనె 
'మల్లియ తీవియకుఁగాసె మామిడి కాయల్'

No comments: