తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 13 September 2018

ఉడుగణపతిధరసుతునకు

అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.
ఓం శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః

Image result for ganapati images


కం:
దండము నిడుదును, భక్తిని
దండగ నర్పించి జేతు దండిగ నుతులన్
దండగలుబోవ ఘన వే
దండపు వదనంపు మూర్తి దరహాసునికిన్.

కం:
ఉడుగణపతిధరసుతునకు
నిడుముల దొలగంగజేయ నిపుడీ చవితిన్
బెడుదును బెల్లంబటుకులు
కుడుములునుండ్రాళ్ళతోడ కొబ్బరిపలుకుల్.

No comments: