తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 15 June 2018

రణమే యవధానమందు రహి మంగళమౌ

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17- 01 - 2018 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణసమస్య - రణమే యవధానమందు రహి మంగళమౌకందము:
గణములు యతులును తప్పక 
వణకక నిచ్చిన సమస్య వాక్చాతురితో 
చెణుకులతో సరసపు పూ 
రణమే యవధానమందు రహి మంగళమౌ.

No comments: