తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 25 April 2018

భారత రాజ్యాంగము-అభిప్రాయ ప్రకటన స్వేచ్ఛ

ప్రజ-పద్యం ఫేస్ బుక్ గ్రూప్ వారు నిర్వహించిన సామాజిక పద్య రచన పోటీ కొరకు 11-10-2017 న వ్రాసిన  పద్యములు.


పద్య పక్షం - 12   

 “భారత రాజ్యాంగము-అభిప్రాయ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ”

కం: 
భావప్రకటన మంచిదె
నా వాదమె గొప్పదనుచు ననకను  చర్చన్
చేవగ చక్కని భాషణ   
చే!వగజెందక నటునిటు జేయగవలెగా. 


కం: 
హక్కులనందరు దెలియుచు
చక్కగనే జెప్పుచుంద్రు సరిసరి నిజమే   
యెక్కడ బాధ్యత నెరుగరు 
తిక్కగ మాట్లాడువారి తెలివిని గనుడీ!  
కం: 
అచ్ఛా! భావప్రకటన 
స్వేచ్ఛయె నాకున్నదనుచు చెలగుచు పరులన్
స్వచ్ఛత లేమిని దిట్టుచు  
మ్లేచ్ఛునివలె మాటలాడ మేలగు నటరా!

ఆ.వె: 
తాను బలుకునదియె ధర్మంబుగా దోచు 
వినుటవారి వారి విధిగ దోచు    
మదికి దోచినటుల మాటాడకుండగ 
మదిని దోచునటుల  మసలవలయు.    

చం: 
పరులను కష్టబెట్టునటు పల్కుల బల్కుట మేలుగాదులే  
యొరులను దిట్టినంత నిను యోహొహొ యంచును మెచ్చుకోరులే 
మరువకు వారు దిట్ట నిను మానసమెట్టుల నీది కృంగునో
యెరుకనుగల్గి భావముల నెంతయొ మెత్తగ జెప్పగావలెన్.    

No comments: