తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 6 July 2017

రామాంతకు డయ్యె హనుమ రాక్షసు లేడ్వన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 19 - 03 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - రామాంతకు డయ్యె హనుమ రాక్షసు లేడ్వన్.


కందము:  
రాముని దలచుచు నాడా
రామముగా లంక వనిని రమణిని జూచెన్
రా, మార్కొన రాగా నా 
రామాంతకుడయ్యె హనుమ రాక్షసు లేడ్వన్.

No comments: