తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 8 June 2017

విప్రుఁడు మద్యమాంసముల విందనగాఁ దల యూపి వచ్చెనే.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 13 - 11 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - విప్రుఁడు మద్యమాంసముల విందనగాఁ దల యూపి వచ్చెనే. ఉత్పలమాల: 
సుప్రజ పెండ్లిగాగ తగుచోటుకు మిత్రుల జేర బిల్వగా 
విప్రులుగానివారు తగ వేడ్కను నిల్వుగ నూపగా తలల్ 
విప్రకులమ్ము నాదనుచు పెద్దగ నడ్డముగానె చక్కగా 
విప్రుఁడు మద్యమాంసముల విందనగాఁ దల యూపి వచ్చెనే. 

No comments: