తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 25 June 2017

కులటం గని పిలిచి సీత కురు లల్లమనెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 20 - 02 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కులటం గని పిలిచి సీత కురు లల్లమనెన్. 


కందము: 
అలమున్యాశ్రమమందున 
చెలికత్తెలు రాగ తావి చిందగ, చేతన్ 
గలిగిన సొంపుమొగలి రే 
కులటం గని పిలిచి సీత కురు లల్లమనెన్. 

No comments: