తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 2 June 2017

కారాగారమున ఘనసుఖంబులు దక్కున్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 03 - 11 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - కారాగారమున ఘనసుఖంబులు దక్కున్. కందము: 
గారాబము తో తల్లియె 
మీరుచు తన సుతుల జేరి మెత్తని బుగ్గల్ 
తీరుగ నిమిరిన తోషులు 
కారా? గారమున ఘనసుఖంబులు దక్కున్.


No comments: