తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 17 June 2017

బలరాముఁడు సీతఁ జూచి ఫక్కున నగియెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09 - 12 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - బలరాముఁడు సీతఁ జూచి ఫక్కున నగియెన్.కందము: 
హలమును నేలను బట్టుచు 
పలుగోపాలకులు లాగి వక్రత దున్నన్ 
హల! 'చాలు' చాలు చాలని 
బలరాముఁడు 'సీతఁ' జూచి ఫక్కున నగియెన్.

No comments: