తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 15 June 2017

దిన, వార, పక్ష, మాస మహాభారతార్థంలో....

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 29 - 11 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
దత్తపది - దిన, వార, పక్ష, మాస మహాభారతార్థంలో....కందము:  
కద ధర్మ పక్షపాతివి 
మదినమ్మిన వారమయ్య మాధవ! నిన్నే
కదనమ్మున మాసఖునిగ 
సదయుడ తగు సాయమిచ్చి జయమీయ గదే!

No comments: