తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 30 April 2017

బీరును గని త్రాగుబోతు భీతింజెందెన్

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 15 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - బీరును గని త్రాగుబోతు భీతింజెందెన్.కందము: 
తీరగు "స్ట్రిక్టాఫీసర్" 
'కారు'ను తనప్రక్కనాపి కన్నెర్రలతో 
జేరుచు 'లాఠీ'నెత్తు క  
బీరును గని త్రాగుబోతు భీతింజెందెన్.

No comments: