తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 23 April 2017

తల్లికి మీసములు మొలిచె దండ్రికిలేవే.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - తల్లికి మీసములు మొలిచె దండ్రికిలేవే. కందము: 
అల్లన పుత్రుడు తేగా 
మెల్లగ మందును నెల పరిమితముగ వాడన్
నల్లగ మారెను కురులే 
తల్లికి, మీసములు మొలిచె దండ్రికి, లేవే?

No comments: