తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 15 April 2017

నవ్య, భవ్య,దివ్య,సవ్య - వైద్యవృత్తిని గురించి

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 03 - 08 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


దత్తపది - నవ్య, భవ్య,దివ్య,సవ్య - వైద్యవృత్తిని గురించితేటగీతి: 
నవ్య రీతుల శాస్త్రమ్మునభ్యసించి 
దివ్య వైద్యమ్ము తోడను దిగులు తీర్చి
సవ్యముగ జేయు రోగుల సంతసమున 
భవ్య చరితులు పుడమిని వైద్యవరులు. 

No comments: