తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 17 September 2016

చక్కని చెక్కలు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  15 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - చక్కని చెక్కలు. 
కందము: 
చక్కగ జేసిన బియ్యపు 
చెక్కలు తినుడయ్య వెన్న చిక్కగ గలిసెన్ 
ముక్కను గొరుకగ కారము 
మిక్కుటముగ లేక తినుచు మెత్తురు మీరే ! 

No comments: