తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 29 August 2016

కాలికి ముల్లు గ్రుచ్చినది కావలె గొడ్డలి దానిఁ దీయఁగన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  11 - 05 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - కాలికి ముల్లు గ్రుచ్చినది కావలె గొడ్డలి దానిఁ దీయఁగన్.ఉత్పలమాల: 
మేలుగ పూలమొక్కలను మెచ్చగ బెంచితి నింటి తోటలో 
మూలలు మూలలున్ దిరిగి మొక్కల నీటిని పోయగా నటన్ 
కాలునివోలె మొల్చినది కాండము లావయె తుమ్మ మొక్కయే 
కాలికి ముల్లు గ్రుచ్చినది, కావలె గొడ్డలి దానిఁ దీయఁగన్.

No comments: