తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 25 June 2016

చావువార్త తెచ్చె సంబరమ్ము

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  25 - 01 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - చావువార్త తెచ్చె సంబరమ్ము
ఆటవెలది: 
ప్రతిన బూని భీము డతిభీకరమ్మున
రొమ్ము జీలిచి రుధిరమ్ము ద్రాగి
దుస్ససేసు జంప, ద్రుపదుని సుతకు నా
చావువార్త తెచ్చె సంబరమ్ము

No comments: