తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 9 January 2016

పుట్టిన వాఁడెవఁడు గిట్టఁ బోఁడీ ధరపై .

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  16 - 07 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - పుట్టిన వాఁడెవఁడు గిట్టఁ బోఁడీ ధరపై .కందము: 
పుట్టెడు బాధలువొందెడు 
మట్టిన నివసింఛు బీద మానవులను తా 
గట్టిగ దరిజేర్చుటకై 
పుట్టిన వాఁడెవఁడు గిట్టఁ బోఁడీ ధరపై .

No comments: