తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 17 September 2015

"కంప్యుటరు" గణ (న) నాథ !

ఓం శ్రీ గణాధిపాయ నమః. 

వీక్షకులందరికీ  వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.
సీసము:
మాత పంచెను నీకు "మదరుబోర్డ్ సాఫ్ట్వేరు" 
హరుడిచ్చె గజశిర "హార్డువేరు" 
ముల్లోకముల "నెట్టు" లల్ల "కనెక్షన్లు" 
మూషికమేగాగ "మౌసు" నీకు 
"ఓం" లు జూడగ "డాటు కాం"లుగా మారగా 
దైవాల "వెబ్ సైట్ల" త్రోవ నీవు 
పన్ను "రైటరు డిస్కు" పిన్నుగానే జేసి 
వ్యాస భారతమీవు వ్రాసినావు

ఆటవెలది: 
గణనయంత్రములను ఘన "కంప్యుటరు" వీవు   
గణముల పతి నీవె గణన నాథ ! 
మంచి "సైట్ల" నీవు మాతోడ తెరిపించి 
"వైరసు" దరి రాని వరమునిమ్మ. 

No comments: