తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 13 September 2015

పందికిన్ బుట్టె చక్కని పాడియావు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 13 - 03 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - పందికిన్ బుట్టె చక్కని పాడియావుతేటగీతి: 
తెలుపు రంగును జూడగా నలుపు బుద్ధి 
పందికిన్ బుట్టె, చక్కని పాడియావు
నడచి వెడలుచు నుండగా బడగ జేసి
బురదనే మీద, నవ్వెను గురుగురనుచు.

No comments: