తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 10 September 2015

భర్తను వధియించ వనిత పరితోషించెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 10 - 03 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - భర్తను వధియించ వనిత పరితోషించెన్.కందము:
ధూర్తుడు మూర్ఖుడు కడు చెడు 
వర్తన గల వాని పైకి వానర సఖుడై 
యార్తిని బాపగ లంకా 
భర్తను వధియించ వనిత పరితోషించెన్.

No comments: