తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 23 August 2015

కన్నప్ప

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 20 - 02 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ(న) చిత్రం - కన్నప్ప
కందము:
తిన్నని జ్ఞానము లేదులె
తిన్నని భక్తేమొ పార్వతీశుడు మెచ్చెన్
కన్నుల నీయగ జూడగ
కన్నప్పగ బిల్చి బ్రోచి కరుణను జూపెన్.

కందము:
కన్నప్పగించ జూచెను
కన్నప్పుడు రక్తమింక కారుచు నుండన్
కన్నప్పగించి చూడకు
కన్నప్పను కావుమయ్య కరుణ మహేశా !

No comments: