తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 16 August 2015

భగవద్గీతయె విషమ్ము భారత భూమిన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 13 - 02 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - భగవద్గీతయె విషమ్ము భారత భూమిన్.

కందము:
వెగటగు పరమాన్నమ్మే
తెగ రోగము గలుగువార్కి, తెలియక విలువల్
పగ నెంచ హిందువులపయి
భగవద్గీతయె విషమ్ము భారత భూమిన్.

No comments: