తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 14 August 2015

మగని జడలోన మందార మాల ముడిచె

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 - 02 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - మగని జడలోన మందార మాల ముడిచె

తేటగీతి:
సొగసు గనియగు వనితకు శోభగూర్ప
కొనుచు దెచ్చెను పూల చేకొనగ నిచ్చె
మగువ మెచ్చుచు క్రీగంట మగని భంగి
మగని, జడలోన మందార మాల ముడిచె

No comments: