తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 12 August 2015

శివ - శక్తి

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09 - 02 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం : శివ - శక్తి  

 
తేటగీతి:
నాగుబాములిచట నగల తళ్కు లచట
తెల్లని యొడ లిచట నల్లదచట
గట్టిచర్మమిచట పట్టుపుట్ట మచట
కారుచిచ్చులిచట కరుణ యచట.

తేటగీతి:
చేరె నిచట నెద్దు సింగగర్జన లట
భిక్షమిచటనన్న రక్షణ యట
బూదిపూత లిచట పూనూనె లచ్చట
ప్రమథగణము లిచట ప్రమద మచట.


ఆటవెలది:
అచటనిచటి రెండు నచ్చము నొకటాయె
నాదిదంపతులుగ నమరిపోయె
భిన్నమైన జగతి భీతిల్ల పనిలేదు
స్తవముజేయ గలుగు శివము, శక్తి. 

No comments: