తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 28 June 2015

తనివి గల్గించె రాముఁడు దానవులకు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 11 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - తనివి గల్గించె రాముఁడు దానవులకు తేటగీతి:
దానవుండైన ధర్మమ్ము దయయుయున్న
ఘన విభీషణు వోలె, నే గాతు ననుచు
ధర్మ నిరతి దయాగుణ దాన శీల
త, నివి గల్గించె రాముఁడు దానవులకు
Post a Comment