తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 26 June 2015

పూలవానకు శిరమునఁ బుండ్లు రేఁగె.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23 - 11 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - పూలవానకు శిరమునఁ బుండ్లు రేఁగె.


తేటగీతి:
పానకాల్రావు కేపూలు పడవు - నేడు
పదవి విరమించు వేళలో బట్ట తలను
పూలు జల్లుచు మిత్రులే పోగ - చూడ
పూలవానకు శిరమునఁ బుండ్లు రేఁగె.

No comments: