తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 2 June 2015

పతి తల ఖండించెనంట పార్వతి కినుకన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23 - 10 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - పతి తల ఖండించెనంట పార్వతి కినుకన్

కందము:
గతినీవెయనగ సురలే
మతిహీనుడు మందబుద్ధి మహిషాననుడౌ
అతిదుర్మార్గుడు రాక్షస
పతి తల ఖండించెనంట పార్వతి కినుకన్

No comments: