తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 15 June 2015

రెక్కలురాని పక్షి యెగిరెన్ వినువీధిని ఱివ్వుఱివ్వునన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 08 - 11 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - రెక్కలురాని పక్షి యెగిరెన్ వినువీధిని ఱివ్వుఱివ్వునన్.ఒక పిల్ల వానికి, భక్తి గలిగి చక్కని చదువుకై కృషి జేసినచో భగవంతుడు చక్కని భవిష్యత్తునిస్తాడని చెప్పగా వాని ఊహలో ....
ఉత్పలమాల :
చక్కని విద్యయున్న మరి సాగును జీవన మెంతొ నిండుగా
మ్రొక్కిన చాలునింక హరి మోదము తోడను తోడునుండితా
దక్కగ జేయునింక కృషి తగ్గటు జేయుమనంగ నూహలో
రెక్కలురాని పక్షి యెగిరెన్ వినువీధిని ఱివ్వుఱివ్వునన్.

No comments: