తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 11 June 2015

దీపము నార్పఁగ గృహమునఁ దేజ మ్మెసఁగెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 05 - 11 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - దీపము నార్పఁగ గృహమునఁ దేజ మ్మెసఁగెన్.


కందము:
దీపము బెట్టుచు నిత్యం
బాపరమేశుని వదలక నర్చన లిడుచున్
ధూపముతో చెడుశక్తుల
దీపము నార్పఁగ, గృహమునఁ దేజ మ్మెసఁగెన్.


కందము:
ఈ పడతి బొమ్మ చీకటి
లోపల తా వెల్గు, జూడ  లోనికి రమ్మా
చూపెద నని తా నొక్కడు
దీపము నార్పఁగ, గృహమునఁ దేజ మ్మెసఁగెన్.

No comments: