తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 3 May 2015

పరనింద.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 28 - 09 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - పరనింద.


కందము:
పరనింద పనికి రాదుర !
పరమానందమ్ము నెపుడు పంచగవలెరా !
పరనింద సేయ దలతువ !
పరులకు నీవైన గాని పరుడవె గనుమా !

No comments: