తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 16 May 2015

ఓమనగుంటలు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 06 - 10 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - ఓమనగుంటలు. 


కందము:
గుంటలునారుగ నుండును
కంటిరె యిరువైపులందు కాయలు పిక్కెల్
గుంటలవేయుచు నోమన
గుంటాటలనాడు నాడు గుర్తున్ గలదే ?


కందము:
గ్రామము లందానాడుల
నోమనగుంటాట నతివలుత్సాహముతో
ఓ ! మరి పిల్లలతో హో
హో ! మనసుప్పొంగ నాడయో నేడేదీ ?

No comments: