తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 12 February 2015

" పట్టి " ప్రేమ

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 16 - 07 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - " పట్టి "  ప్రేమ

 కందము:
పట్టిని గట్టిగ చేతను
బట్టుచు తా త్రొక్కుచుండె పట్టిన రిక్షాన్
పట్టెడు తిన లేకున్నను
పుట్టెడు ప్రేమగలదయ్య పుత్రుని మీదన్.

తేటగీతి:
కడుపు నింపుట కుండెను కాలి బలము
బ్రతుకు నీడ్చెద వెనుకెంత భారమైన
కడుపు బుట్టిన వాడింత కాడు బరువు
కడుపు లోపల బెట్టెద నొడుపుగాను 

No comments: