తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 2 February 2015

భరతుని జంపె రాఘవుడు భామినికై సురకోటి మెచ్చగన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 05 - 07 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - భరతుని జంపె రాఘవుడు భామినికై సురకోటి మెచ్చగన్చంపకమాల:
శరణము గోరుమన్న యను జన్ముని తన్నెను, వెళ్ళిపొమ్మనెన్
మరణము లేదు నాకననుచు, మానవులెంతని మేదినీ సుతన్
మరి మరి చేరగోరు విష మానసు, రావణు, భావజాత లా
భ రతుని, జంపె రాఘవుడు భామినికై సురకోటి మెచ్చగన్

No comments: