తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 7 January 2015

కుల వాసన నెంచి చూడ గుమగుమలాడెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23 - 06 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కుల వాసన నెంచి చూడ గుమగుమలాడెన్.


కందము:
మలమల మాడెను కడుపా
కలితోడను, వంట గదిని కలియగ జూడన్
కలవా సీసాలో, నటు 
కుల వాసన నెంచి చూడ గుమగుమలాడెన్.

No comments: