తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 26 January 2015

శకునములు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 02 - 07 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - శకునములు


తేటగీతి:
శకునమన్నను శనిగాదు శకునిగాదు
కన్నులదురుట, పిల్లులు కండ్ల బడుట
తలచి భయమును చెందకు కలత వలదు
హరుని దలచుచు సాగుము హాయి గలుగు.

No comments: