తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 17 January 2015

కుండలోనఁ బెట్టెఁ గువలయమును.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27 - 06 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కుండలోనఁ బెట్టెఁ గువలయమును.


ఆటవెలది:
విశదముగను చెప్ప విద్యార్థులకు " భూమి "
పాఠమొకటి తాను పంతులయ్య
'గ్లోబు ' ను కొనితెచ్చి గూడు తుడిచి పడ
కుండ, లోనఁ బెట్టెఁ గువలయమును.

No comments: