తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 6 May 2014

సంతానము లేని వారలకె తప్పక కల్గును సద్గతుల్ సఖా

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18 - 12 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - సంతానము లేని వారలకె తప్పక కల్గును సద్గతుల్ సఖా

ఉత్పలమాల:
దానము ధర్మముల్ సలిపి తప్పక పుత్రుని కల్గ జేయగా
మానసమందు కోరుదురు, మందిని కొందర జూడగా నిలన్
మానము మంట గల్పి యవమానము నీయగ జూచు చెడ్డ సం
తానము లేని వారలకె తప్పక కల్గును సద్గతుల్ సఖా !

No comments: