తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 29 May 2014

హ్యా పీ న్యూ యియ రటన్న నాగ్రహ మొందెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 01 - 01 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - హ్యా పీ న్యూ యియ రటన్న నాగ్రహ మొందెన్.

కందము:
పాపయ్యకు వచ్చెను  చెము
డీ పూటనె దెచ్చినాడు 'యియరుకు మిషనే'
గోపయ్య కలసి "హల్లో"
హ్యా పీ "న్యూ యియ"   రటన్న నాగ్రహ మొందెన్.

No comments: