తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 8 April 2014

మీచరణములే బట్టగ

శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః

వీక్షకులకు శ్రీరామ నవమి శుభాకాంక్షలు. 

కందము:
మీ చరితము జదువుచు మే
మాచరణమునందు బెట్ట మానవ విధులన్
మీచరణములే బట్టగ
మాచరితము ధన్యమౌను మా రఘురామా ! 

No comments: