తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 4 April 2014

ఒం (వం ) టరి బ్రతుకు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 30 - 11 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
వర్ణ (న) చిత్రం - ఒం (వం ) టరి  బ్రతుకుతేటగీతి:
వంట బట్టదు నీ చేతి వంట నాకు
బట్ట కట్టరు బ్రతికి నీ వంట తినిన
ననిన సరదాకె యనుకొంటి నదియు నిజమె
వంట నే జేతు నన జేసె నొంటరిగను.

No comments: