తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 28 April 2014

తమ్ముఁడ రమ్మనెన్ నగుచుఁ దామరసాక్షి మనోజకేళికిన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14 - 12 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - తమ్ముఁడ రమ్మనెన్ నగుచుఁ దామరసాక్షి మనోజకేళికిన్.

ఉత్పలమాల:
అమ్మడు మెచ్చె మామ గని, యమ్మకు తమ్ముని, ప్రేమ పండగా
అమ్మయు నాన్నయున్ మరియు నమ్మకునాన్నయు నమ్మ మెచ్చగా
నిమ్ముగ పెండ్లి యాడె, మరి నిద్దుర వేళన బిల్చె "నమ్మకే
తమ్ముఁడ రమ్మనెన్" నగుచుఁ దామరసాక్షి మనోజకేళికిన్.

No comments: