తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 17 April 2014

నలు (వ) వ్రాత

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09 - 12 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - నలు (వ) వ్రాత


 కందము:
కలికి దమయంతి నప్పుడు
కలసియె నేనుందుననిన కాఠిన్యముతో
నలుడే వదలెను నిశిలో
నలువ లిఖితమును చెరుపగ నలవియె యగునా?

No comments: