తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 7 March 2014

నరకుని నరకిన నరహరి

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 12 - 11 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - నరకుని నరకిన నరహరి

 
 


కందము:
గరుడారూఢుడు హరియే
నరకాసురు జంపె నాడు నాతియె జతగా
ధరలో దానికి గురుతుగ
నరులందరు వెలుగు నింపి నాటిని తలచున్.

No comments: