తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 20 January 2014

క్రికెట్టు - హాకీ - టెన్నిసు - చెస్ ...భారతార్థంలో

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 08 - 10 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


దత్తపది - క్రికెట్టు - హాకీ - టెన్నిసు - చెస్ ...భారతార్థంలో


సంధికొరకు వెళ్ళిన కృష్ణుని దుర్యోధనాదులు తాడుతో బంధించబోయారు...

తేటగీతి:
క్రి కెట్టుల జెప్పక సంధి
ని,  చెన
టెన్ని సుద్దులు చెప్పిన టెక్కు బోయె
తాడు గట్టిరి పట్ట, హా! కీడు సేయ
సమర శంఖము పూరించె సమరమునకు.
Post a Comment