తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 18 January 2014

హెడ్మాస్టరు నేర్వసాగె నేబీసీడీల్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07 - 10 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - హెడ్మాస్టరు నేర్వసాగె నేబీసీడీల్.


కందము:
హెడ్మరి పొగరా ! యనుచును 
' పడ్మా ' యని పద్మనుగని  వ్రాసెను  పలకన్ 
' పడ్మయు ' కొడతాడనుకొని
హెడ్మాస్టరు, నేర్వసాగె నేబీసీడీల్.


ఒక హెడ్మాస్టరు గారి మనుమరాలు ముద్దుగా టీచర్ ఆట ఆడుతూ..

కందము:
గుడ్మాన్ నీవే తాతా
ప్యాడ్మరి పేపర్ నునీవు బట్టుకు రైటిట్
హెడ్మిస్సును నేనే నన
హెడ్మాస్టరు నేర్వసాగె నేబీసీడీల్.

No comments: