తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 11 January 2014

కాశి యనిన భువిని కైలాసమే

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 04 - 10 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - కాశి యనిన భువిని కైలాసమే

 
ఆటవెలది:
కాశి యనిన భువిని కైలాసమే గాద
వారణాసి కరుగు వారి కెపుడు
అన్నపూర్ణ కరుగు నన్ని కోర్కెలు దీర్చు
జంగమయ్య గొలువ గంగ మునిగి. 

No comments: