తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 6 September 2013

పరమపద సోపాన పటము.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25-7-2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - పరమపద సోపాన పటము.కందము:
నిచ్చెనల  నెక్కినప్పుడు
మెచ్చని పాములె మనలను మెక్కగ నపుడున్
హెచ్చుగ నవ్వక నొవ్వక
రెచ్చుచు నాడంగ గెలుపు నిచ్చును హరియే.

No comments: