తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 17 September 2013

పాలు గాంచి పిల్లి పారిపోయె.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 30 -7-2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - పాలు గాంచి పిల్లి పారిపోయె.
ఆటవెలది:
పా
నీళ్ళు లుపు పధ్ధతి పాతది
నీరు గారె పాల పేరు నేడు
పాలు ' నిల్లు ' గలుగు పాపాల 'పాల్గాని
పాలు' గాంచి పిల్లి పారిపోయె.

No comments: