తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 7 August 2013

తులను పట్టు నెడలఁ గలుగు సుఖము.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 30-06-2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - తులను పట్టు నెడలఁ గలుగు సుఖము.

ఆటవెలది:
తులను దూగు సిరులు కలిగియున్నను గాని
హితుల గతుల నిడు మహిత వరులను
మతుల జెరచ కుండ మన్నింపుగల స్నేహి
తులను పట్టు నెడలఁ గలుగు సుఖము.

No comments: