తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 5 August 2013

కనులు లేనివాఁడు కన్ను గొట్టె.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 29-06-2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కనులు లేనివాఁడు కన్ను గొట్టె.

ఆటవెలది:
నడచి వెడలుచుండ నళినాక్షి యొక్కతె
చాల గాలి వీచి జారె పైట
బుద్ధియున్న వాడు మూసెను తన రెండు
కనులు, లేనివాఁడు కన్ను గొట్టె.

No comments: